BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ ba - 23/05/2017 23:15
   UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC
 
          
 

      Số:  26  BC/THCSThL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                        
 

Thạch Lạc, ngày 18 tháng 5 năm 2017
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017

                                                                                         

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của ngành là triển khai cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
          a. Thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ, ngày 15/5/2016 của BCT – BCHTW Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35-CT/TU, ngày 4/11/2008, kết luận 05-KL/TU, ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33/2011/QĐ-UBND, ngày 3/11/2011 của UBND tỉnh về siết chặt nền nếp kỷ cương hành chính:
 - Quán triệt chỉ thị 05-CT/TƯ về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của ngành: “Trung thực, trách nhiệm trong giảng dạy, giáo dục; gắn bó với học sinh: đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng nhà trường phát triển”, nhà trường đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của GV và học sinh. Đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Làm tốt việc đánh giá, tư vấn, yêu cầu cán bộ, giáo viên nhìn nhận thẳng thắn những yếu kém khuyết điểm để tự giác đăng ký sửa chữa khắc phục.
-  Nhà trường đã phối hợp với các đoàn thể chính trị tăng cường các hoạt động sinh hoạt tư tưởng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong tập thể để CBGV thấy được những tồn tại hạn chế của cá nhân trong nhận thức cũng như năng lực chuyên môn, tinh thần kỷ luật, từ đó đã có kế hoạch học tập nâng cao nhận thức tư tưởng, trình độ nghiệp vụ và nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn, kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính.
          - Bộ phận chuyên môn đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức theo dõi mức độ tiến bộ, sự cố gắng của từng cán bộ, đảng viên, kịp thời ghi nhận, biểu dương, trên cơ sở đó để  xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          - Kết quả: Đã tạo ra nhiều chuyển biến trong tư tưởng và hành động, góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào chuyên môn và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
       b) Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
- Tiếp tục quán triệt tinh thần cuộc vận động, trong năm học nhà trường luôn coi trọng nêu cao tấm gương đạo đức của nhà giáo. Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có tinh thần hy sinh, tận tụy với HS, quan tâm chăm lo, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các đối tượng HS khó khăn, nhất là HS các gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển để các em phấn khởi, yên tâm học tập.
- Công tác tự học tự bồi dưỡng: Trong năm học, nhà trường đã làm tốt công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt với các nội dung chuyên môn sát với kiến thức giảng dạy, GV tiến hành tự học theo các modun đã hướng dẫn, đến nay tất cả CBGV đã hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng.
c) Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
- Năm học 2016 – 2017, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã đi vào chiều sâu và có những bước tiến đáng kể. Nhà trường đã làm tốt công tác XHHGD, huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư cải tạo khuôn viên, tu sửa và làm mới thêm 275 m2 sân chơi, làm đẹp cảnh quan nhà trường.
-  Công tác xây dựng các mối quan hệ thân thiện trong nhà trường: Tiếp tục quán triệt khẩu hiệu: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, nhà trường đã tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ giữa CBGV, giữa GV với PHHS, giữa thầy cô giáo và HS cũng như giữa các em HS với nhau.  
- Công tác giáo dục ý thức kỷ luật, bài trừ các hành vi bạo lực được chú trọng. Trong năm học, không có HS vi phạm kỷ luật, không có hành vi bạo lực trong nhà trường, HS đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Thực hiện Chỉ thị số 505/CT-BGD&ĐT, ngày 20/02/2017 của Bộ GD&ĐT về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho HS, nhà trường đã tổ chức rà soát lại tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn về sức khỏe, về thể chất và tinh thần, cử CBGV trực hướng dẫn, phân luồng giao thông trước cổng trường vào giờ tan học để đảm bảo an toàn cho các em.
-  Việc đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường tiếp tục được chú ý quan tâm,  nhà trường đã tiếp tục mua sắm dụng cụ, xây dựng sân bãi để tiếp tục đưa các TCDG vào giảng dạy. Ngoài ra nhà trường còn tổ chức dạy khiêu vũ cho toàn thể học sinh, góp phần bồi dưỡng cho các em năng khiếu về nghệ thuật, chuẩn bị hành trang hội nhập trào lưu văn hóa mới.
 - Công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa, truyền thông về sức khỏe, giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục pháp luật được coi trọng, trong năm học đã tổ chức 9 buổi ngoại khóa, tổ chức 1 hội chợ tuổi thơ, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, phối hợp với Ban giáo dục phổ biến pháp luật huyện tổ chức truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút 100% học sinh tham gia tiếp thu.
- Công tác giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên, học sinh khó khăn: Xây dựng các CLB, các nhóm bạn cùng tiến để giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong công tác và học tập Toàn thể CBGV đã trích tiền lương của mình để quyên góp, XD nhiều loại quỹ nhằm góp phần ủng hộ các HS có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi Đoàn thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ 1 suất học bổng 15 000 000đ cho HS có hoàn cảnh khó khăn.
 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ.
- Nhà trường đã chủ động XD kế hoạch đảm bảo tính biện chứng trên cơ sở phân tích tình hình cụ thể, xác định nhu cầu, thu thập thông tin, các dự báo, để xây dựng kế hoạch nhằm xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm năm học. Nhà trường cũng yêu cầu các tổ, các bộ phận xây dựng kế hoạch, định kỳ rà soát điều chỉnh chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch. Kết quả: nhiều chỉ tiêu kế hoạch vượt so với đầu năm học.
- Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ: Trong năm học, nhà trường tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phân công giáo viên tham gia các chuyên đề ở Phòng và Sở, sau đó triển khai các nội dung BD chuyên môn nghiệp vụ ở các tổ chuyên môn, trong năm học mỗi tổ CM đã tổ chức bình quân 21 buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, triển khai 25 chuyên đề với các nội dung về kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, có 9 sản phẩm tham gia trường học kết nối, tổ chức 62 tiết thao giảng, trong đó có 46 tiết tốt, 16 tiết khá. Đẩy mạnh công tác dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp, tổng số tiết dự giờ của toàn thể GV là 692 tiết, bình quân 38,5 tiết/1GV. Hầu hết các giáo viên đều say mê tự học, tự bồi dưỡng, trong năm học có 3 cán bộ, giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Nhà trường đã phát động phong trào “phấn đấu trở thành giáo viên giỏi” và đã được hưởng ứng mạnh mẽ. Trong năm học có 9 GV tham gia thi dạy tại Hội thi GVDG cấp huyện, cả 9 Đ/C đều được công nhận giáo viên giỏi huyện, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải ba.
- Công tác cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biến. Công tác ban hành và quản lý văn bản, lập sæ theo dâi, qu¶n lý v¨n b¶n ®i ®Õn ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đơn vị. Thực hiện đúng quy trình xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Đẩy mạnh cải cách tài chính công, công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, niêm yết nội dung 3 công khai tại văn phòng nhà trường.
          - Phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, ban hành quy chế phối hợp giữa nhà trường với công đoàn, tạo điều kiện và chủ động về kế hoạch cũng như về nguồn kinh phí cho các hoạt động của Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhiệm vụ chuyên môn, giáo dục đạo đức, kỹ năng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền và phổ biến pháp luật vv.  
- Đảm bảo kỷ cương, nền nếp dạy và học, theo dõi quản lý nề nếp chuyên môn một cách thường xuyên và nghiêm túc. Thường xuyên cử cán bộ trực hành chính theo dõi về giờ giấc, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời nhắc nhở  CBGV thực hiện các quy định về báo giảng, thực hiện phân phối chương trình, tổ chức dạy học. Đảm bảo kỷ cương, nề nếp trong kiểm tra đánh giá học sinh trên tinh thần khách quan, chính xác.
- Quản lý tốt việc dạy thêm học thêm. Xây dựng chương trình giảng dạy, bố trí các nguồn lực đảm bảo chất lượng dạy thêm học thêm, tham mưu với PHHS trong việc tạo điều kiện để HS tham gia học thêm nâng cao kiến thức. Tổ chức dạy học phân loại đối tượng học sinh, thực hiện quy trình xin cấp giấy phép DTHT và các nội dung khác theo đúng quy định tại Thông tư 17/2012 của Bộ GD-ĐT.
 - Công tác chính trị, tư tưởng; PBGDPL: Nhà trường tích cực quan tâm và coi trọng nhiệm vụ giáo dục pháp luật, thông qua chương trình môn Giáo dục công dân, qua các hoạt động giáo dục NGLL. Trong năm học đã tổ chức được chương trình tham quan hành trình về các địa chỉ đỏ: Quê Bác, ngã ba Đồng Lộc, khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, tăng cường phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần hình thành nhân cách tốt cho học sinh.
- Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh gia xếp loại giáo viên, qua kiểm tra đã chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, làm tốt công tác tư vấn sau kiểm tra để GV khắc phục. Trong năm học, nhà trường đã kiểm tra chuyên môn tất cả các GV, kết quả thanh, kiểm tra chuyên đề: 19 GV, tốt: 15, khá: 4.  Thanh, kiểm tra toàn diện 6 GV, kết quả: tốt: 4; khá: 2.
- Tham gia các hội thi, cuộc thi do ngành và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức, như thi viết thư cho người thân về lĩnh vực an toàn giao thông, thi làm thơ, thi cô giáo tài năng duyên dáng ...
- Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc động viên khuyến khích CBGV, học sinh
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách kịp thời, nhà trường đã đề ra quy chế thực hiện chế độ TTBC nhằm đảm bảo hình thành thói quen khoa học và ý thức trách nhiệm trong công tác TTBC, áp dụng CNTT trong gửi, tiếp nhận, xử lý thông tin.
3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
- Bám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục. Tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản chương trình theo hướng giảm tải, chú trọng giáo dục kỹ năng thực hành. Nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tham khảo lực lượng tư vấn trong nhà trường để tổ chức điều chỉnh các nội dung giảng dạy, tổ chức phân loại học sinh để xây dựng giáo án và tổ chức các hình thức dạy học phù hợp đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà.  
- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy học, tiếp tục vận dụng sáng tạo mô hình THMVN để tổ chức 1 số tiết dạy, triển khai dạy học theo chủ đề từng môn học, dạy học tích hợp liên môn, nhờ vậy đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 
 - Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh. Có 25  SKKN cấp trường, có 17 SKKN được công nhận cấp huyện.
- Công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được quan tâm và đã gặt hái được những thành tích đáng kể. Có 2 HSG tỉnh, 58 HSG huyện, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về chất lượng mũi nhọn.
- Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém cũng được coi trọng và triển khai quyết liệt. Nhà trường đã chỉ đạo việc dạy học phân nhóm đối tượng, tổ chức phụ đạo cho HS yếu kém, hình thành đôi bạn học tập để kèm cặp giúp nhau cùng tiến bộ.
- Công tác phối hợp các lực lượng trong quá trình giáo dục được chú ý đúng mức, nhà trường tích cực phối hợp với Hội khuyến học và các đoàn thể để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Phong trào đi thực tế thăm nhà HS đã phát huy hiệu quả rất tốt trong công tác XHHGD.
Kết quả:
- Về thi học sinh giỏi:
+ Học sinh giỏi tỉnh: Có 1 giải nhì môn giải toán bằng máy tính cầm tay, 1 giải ba môn thể dục.
+ Học sinh giỏi huyện: tổng số 58 em đậu học sinh giỏi huyện, gồm: 6 giải nhất, 11 giải nhì, 27 giải ba, 14 giải KK.
- Về chất lượng đại trà:
+ Học lực giỏi: 42 em, chiếm tỷ lệ 15,6 % 
+ Học lực khá: 122em, chiếm tỷ lệ 45,2 % 
+ Học lực TB: 102 em, chiếm tỷ lệ 37,7 %
+ Học lực yếu: 4 em, chiếm tỷ lệ 1,5 %   
- Kết quả tốt nghiệp THCS: 76/76 em, đạt tỷ lệ 100%.        
- Về hạnh kiểm:
+ Tốt: 232em. Chiếm tỷ lệ  85,9 %
+ Khá: 37 em. Chiếm tỷ lệ  13,7 %
+ TB:  1 em. Chiếm tỷ lệ 0,3  %
4. Công tác y tế, vệ sinh trường học:
- Hệ thống các công trình vệ sinh, nước sạch, cống rãnh, mương thoát nước tiếp tục được tôn tạo, sữa chữa, bao gồm 3 nhà VS cho GV, HS nam, HS nữ; có 3 hố tiểu đủ diện tích so với số lượng HS. Công tác duy tu, bảo dưỡng và sử  dụng hiệu quả, đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, được TTYTDP huyện kiểm tra và đánh giá tốt.
- Thực hiện chương trình vệ sinh, y tế học đường: Thường xuyên tổ chức các chương trình truyền thông về vệ sinh, YTHĐ, phòng chống tai nạn thương tích, truyền thông về giới, vệ sinh bạn gái và nhiều hoạt động khác. Nhà trường bố trí phòng y tế với trang thiết bị đầy đủ, có đủ cơ số thuốc thiết yếu phục vụ sơ, cấp cứu, CSSKBĐ.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, giáo viên 2 lần, tiêm vacxin  uốn ván cho HS nữ lớp 9; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.
5. Công tác Đoàn đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ
 - Gắn công tác Đoàn đội, công tác Thanh thiếu niên - Chữ thập đỏ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tổ chức triển khai các chương trình hoạt động: “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”; Chương trình “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”; Chương trình “Vui khỏe an toàn - Làm nghìn việc tốt”; Chương trình “Xây dựng Đội vững mạnh – Cùng tiến bước lên Đoàn” và  Chương trình “Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương”. Các chương trình đã thu hút 100% đội viên tham gia và có nhiều chi đội, nhiều đội viên đạt thành tích xuất sắc.
- Tổ chức nhiều buổi tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ, trang bị sổ sách, tài liệu tham khảo cho giáo viên phụ trách các chi đội. Triển khai chương trình rèn luyện phụ trách đến các phụ trách chi đội.
          - Công tác giáo dục kĩ năng sống được coi trọng và triển khai có hiệu quả, trong năm học nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, nhiều buổi ngoại khóa với các nội dung thiết thực, rèn luyện khả năng ứng xử phù hợp, tăng khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng phó với các tình huống nguy cấp vv.  Chú trọng giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh, giúp học sinh có thói quen chấp hành nội quy nhà trường, hình thành những thói quen tốt trong ứng xử giao tiếp, có động cơ thái độ học tập đúng đắn, biết vượt khó, tích cực, tự giác trong học tập, trung thực trong thi cử. Tổ chức thi kể chuyện vào sáng thứ 2 đầu tuần, góp phần rèn kỹ năng diễn thuyết ...
 
6. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục
 Xây dựng và quản lý hồ sơ theo quy định của Thông tư số 42/2012/TT-BGD-ĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
Qua tự đánh giá, nhà trường đã có cái nhìn tổng thể về thực trạng chất lượng giáo dục và quản lý, xác định được mức độ đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của chuẩn chất lượng quy định.
 Tổng số các chỉ số đạt: 104/108 tỷ lệ 96,3 %, Chưa đạt: 4/108 tỷ lệ 3,7 %
Tổng số tiêu chí đạt: 32/36  tỷ lệ  88,9%, Chưa đạt: 4/36 tỷ lệ  11,1%.
Tổng số tiêu chuẩn đạt: 4/5 tỷ lệ 80 %.
Tự đánh giá cấp độ đạt được của nhà trường: Đạt cấp độ: 3
7. Công tác quản lý tài chính, tài sản 
- Thực hiện các khoản thu từ gia đình học sinh theo đúng tinh thần hướng dẫn liên ngành 1702 của Sở DG-ĐT và Sở Tài chính; công văn 1161 của UBND huyện; được PHHS nhất trí cao.  
- Quản lý, sử dụng ngân sách được cấp đảm bảo công khai, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đã được Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định.
  8. Xây dựng, mua sắm, sử dụng CSVC trang thiết bị giáo dục
- Những hạng mục đã xây dựng, mua sắm mới CSVC: làm mới 23 cánh cửa sổ phòng học, tổng số tiền 27 500 000đ. Láng 210 m2 sân và đường đi, lát 75 m2 gạch BLOK, tu sửa hệ thống điện, thiết bị quạt mát, chiếu sáng phục vụ học tập của HS. Xây thêm phòng kho bộ môn hóa học.
 Tu sửa CSVC: quét vôi ve tường rào, nhà xe, cải tạo nâng cấp khuôn viên cảnh quan sư phạm.
  Mua sách, tài liệu tham khảo: 6.000.000đ; mua báo, tạp chí: 7.600.000đ; mua sắm bổ sung thiết bị, hóa chất thực hành: 3.550.000đ.
Làm tốt công tác bảo quản, sử dụng CSVC, trang thiết bị giáo dục, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy. Khắc phục các hỏng hóc, phục chế nhiều thiết bị, tranh ảnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
9. Công tác Phổ cập giáo dục
- Công tác tham mưu kiện toàn, tổ chức các hoạt động của BCĐ: Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, kiện toàn BCĐ phổ cập xã, tổ chức giao ban, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí lực lượng tổ chức điều tra số liệu. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tích cực động viên con em đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.  Phổ cập THCS được duy trì vững chắc; tỉ lệ các tiêu chuẩn đều tăng lên so với các năm trước, trong đó tỉ lệ 2b (tỉ lệ 15-18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS so với tổng số người trong độ tuổi 15-18 tuổi) đạt 98 %.
- Công tác sơ kết, tổng kết nhiệm vụ PCGD được tiến hành nghiêm túc, trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm cho công tác PCGD trong những năm tiếp theo.
- Công tác phối hợp điều tra, xử lý số liệu: phối hợp chặt chẽ với các trường Mầm non, Tiểu học làm tốt công tác điều tra, xử lý số liệu PCGD trên địa bàn.
- Tiêu chí 14.1 đạt 97,89%. Đạt mức độ 2; tiêu chí 14.2 đạt 97,1 %, đạt.
10. Tham gia xây dựng Nông thôn mới
- Nhà trường đã chỉ định một tiểu ban đôn đốc, theo dõi nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới. Đã quyên góp sách, góp quỹ ủng hộ địa phương . Tất cả CBGV đều tích cực tham gia XD nông thôn mới ở địa bàn dân cư.
- Kết quả: Đã tiếp tục quyên góp được một số sách,  ủng hộ địa phương XD nông thôn mới
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Nội bộ đoàn kết, nhất trí cao.
- BGH không ngừng đổi mới công tác quản lý, phát huy dân chủ, duy trì nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác tổ chức dạy học. Tổ chức được nhiều hoạt động giáo dục có ý nghĩa.
- CBGV luôn cố gắng phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
- Kết quả công tác mũi nhọn, hoạt động STKT, chất lượng tổ chức dạy học được Phòng GD-ĐT đánh giá cao.
2. Tồn tại, khuyết điểm
 - Chất lượng đại trà có nâng lên nhưng chưa có tính bền vững.
  - Chất lượng mũi nhọn có chuyển biến nhưng chưa ổn định, một số môn có dấu hiệu chững lại.
  - Chất lượng đội ngũ mặc dù có chuyển biến nhưng so với các đơn vị khác thì tỷ lệ GV đạt các danh hiệu thi đua còn thấp. Một số hoạt động CM như dạy học theo chủ đề môn học, dạy học tích hợp liên môn chưa có chất lượng.
- Cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng đủ yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD-ĐT
- Vẫn con tình trạng HS bị xếp loại hạnh kiểm TB.
3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
a) Nguyên nhân thành tích
-  Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Song song, cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới tư duy tiếp cận các hình thức dạy học mới cho đội ngũ giáo viên.
- Tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào BDHSG, tạo khâu đột phá để từng bước nâng cao chất lượng toàn diện.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ, tạo thói quen và hứng thú cho GV và HS trong việc hưởng ứng, tham gia các hội thi, cuộc thi.
- Đẩy mạnh hoạt động GDNGLL, thu hút học sinh, làm cho các em cảm thấy yêu trường, yêu lớp, quý mến thầy cô, bạn bè và gắn bó với lớp, với trường.
b) Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế
- Chưa có các biện pháp thực sự hữu hiệu để tiếp tục nâng cao chất lượng mũi nhọn, nhất là đối với đội tuyển lớp 8
- Một số giáo viên được giao nhiệm vụ BDHSG chưa thực sự nỗ lực tìm tòi để nâng cao chất lượng công tác BDHSG
- Chưa làm tốt công tác tham mưu để huy động các nguồn lực xã hội và ngân sách nhà nước để đầu tư CSVC trường học.
 c) Bài học kinh nghiệm
- Nâng cao nhận thức tư tưởng cho tập thể CBCNVC trong nhà trường. Tăng cường công tác động viên, khen thưởng. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Song song, cần tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới tư duy tiếp cận các hình thức dạy học mới cho đội ngũ giáo viên.
- Tập trung cao độ, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào BDHSG, tạo khâu đột phá để từng bước nâng cao chất lượng toàn diện.
- Làm tốt công tác tham mưu, huy động nguồn lực tổng hợp, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trong việc chăm lo xây dựng CSVC trường học.
- Đẩy mạnh hoạt động GDNGLL, thu hút học sinh, làm cho các em cảm thấy yêu trường, yêu lớp, quý mến thầy cô, bạn bè và gắn bó với lớp, với trường.
Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017, kính mong các cơ quan, Ban, ngành và các CBGV góp ý kiến.
 
Nơi nhận:
-          Phòng GD-ĐT
-          Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã
-          Các tổ Cm, các bộ phận
-          Lưu VP
                      Hiệu trưởng
 
 
 
                
            Nguyễn Ngọc Tân
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Tân

Nguồn tin: THSC Thạch Lạc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:6 | lượt tải:6

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:4 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:7 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:4 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:7 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:3 | lượt tải:0

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:3 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:6 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:5 | lượt tải:0

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:5 | lượt tải:0

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:4 | lượt tải:0

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây