BDTX Gửi các tổ

Gửi các tổ

Số kí hiệu BDTX
Ngày ban hành 20/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Nhà trường
Người ký Khác

Nội dung

             UBND HUYỆN THẠCH HÀ

            TRƯỜNG THCS THẠCH LẠC
         
Số: 35b /BDTX-TL
V/v hướng dẫn nội dung BDTX
năm học 2016- 2017
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          
                                                                            
Thạch Lạc, ngày 30 tháng 9  năm 2016
Kính gửi: - Các tổ chuyên môn;
                - Cán bộ, giáo viên.
 
Căn cứ thông tư số 27/2015/TT–BGD & ĐT ngày 30/10/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ công văn số 4309/BGD ĐT -  GDTX ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với GDTX.
Căn cứ công văn số 1365/SGDĐT - GDTX ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với GDTX.
Căn cứ kế hoạch năm học và tình hình thực tế, trường THCS Thạch Lạc ban  hành Kế hoạch  Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017 như sau:
I. Mục đích và yêu cầu của BDTX
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
          II. Nguyên tắc 
1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và  nhà trường trong công tác bồi dưỡng.
3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò tổ nhóm trong nhà trường về công tác bồi dưỡng.
4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.
5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.
            III. Đối tượng
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.
          IV. Nội dung và thời lượng bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
            1.1.Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết
          Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bao gồm: Tổng quát về nhiệm vụ kinh tế-xã hội địa phương, chiến lược phát triển giáo dục, Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở và Phòng Giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức bộ môn.
          - Tham dự đầy đủ các buổi học chính trị do huyện, xã tổ chức.
1.2. Nội dung 2: 30 tiết
            Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên về nội dung phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học của như sau:
  - Dự và triển khai các chuyên đề của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh và Phòng GD- ĐT Thạch Hà tổ chức: Trang bị những kiến thức nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, học tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng, tăng cường nề nếp, kỷ cương trong dạy học và quản lý giáo dục, rèn luyện nhân cách nghề nghiệp cho CBQL, giáo viên và nhân viên của trường.
            - Học tập Kết luận số 05 - KL/TU ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.    
- Bồi dưỡng các chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm cũng cố, nâng cao năng lực quản lý trường học, kỹ năng dạy học theo yêu cầu thực tế; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy và học; tăng cường sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy học nhằm đổi mới toàn diện nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tiếp tục bồi dưỡng về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng; đổi mới phương pháp dạy học, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng  tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; tăng cường tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh; đổi mới kiểm tra đánh giá quá trình học tập và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tế
- Các giải pháp nâng cao chất lượng đại trà, nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10-THPT; Giải pháp làm tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các khối lớp. Tăng cường ứng dụng CNTT và  sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học.
            - Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục môi trường, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, chú trọng giáo dục giá trị sống, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
  2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung bồi dưỡng 3): 60 tiết.
           Căn cứ vào tình hình thực tế, BGH định hướng các giáo viên tập trung  học tập các môđun phù hợp với đặc điểm của nhà trường (bằng hình thức tự nghiên cứu, tham khảo, tự học các chuyên đề, tài liệu trên mạng Internet), cụ thể như sau:
 
Mô đun 6 Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS. 15 tiết
Mô đun 18 Phương pháp dạy học tích cực. 15 tiết
Mô đun 20 Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT cho dạy học. 15 tiết
Mô đun 35 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS. 15 tiết
        V.  Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
         1. Nội dung 1:
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp học tập chính trị theo kế hoạch.
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Phòng GD- ĐT,  Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.
- Tổ chức các hoạt động và động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên  tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả việc : “Học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  Có chương trình hành động cụ thể tuỳ theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
 2. Nội dung 2:
2.1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng cách tham gia các chuyên đề về chuyên môn do Sở, Phòng tổ chức.
 2.2. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên tại nhà trường nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.(Chủ yếu trong sinh hoạt tổ nhóm  CM)
2.3. Giáo viên tự bồi dưỡng thường xuyên thông qua kế hoạch của Sở GD&ĐT, của Phòng GD-ĐT và nhà trường.
3. Nội dung 3:
- BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) hoặc thông qua các tài liệu về BDTX …
- Cá nhân khai thác các nguồn tài liệu đã có để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định. Thường xuyên truy cập vào website: http://taphuan.moet.edu.vn để tham gia các lớp tập huấn do sở GD- ĐT và  phòng  GD - ĐT tổ chức.
            VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX
               1.  Đánh giá, xếp loại BDTX
a. Giáo viên tự đánh giá
- Giáo viên chuẩn bị các báo cáo theo từng nội dung, mỗi báo cáo phải trình rõ 2 phần (phần1: Nhận thức việc tiếp thu kiến thức kỹ năng được qui định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX; phần2: Vận dụng kiến thưc, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục). Cuối mỗi bản báo cáo phải có phần tự đánh giá và nhận xét đánh giá.
b. Tổ chuyên môn đánh giá
Tổ chuyên môn tổ chức để Gv trình bày báo cáo trước tổ,các thành viên trong tổ góp ý, nhận xét, đánh giá kết quả BDTX của GV.
c. Hiệu trưởng đánh giá.
Trên cơ sở  tự đánh giá của GV và xếp loại của tổ chuyên môn, kết hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học hiệu trưởng  xếp loại cụ thể đối với từng GV
2. Thang điểm đánh giá BDTX
Cho điểm theo thang điểm 0-10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với từng nội dung BDTX đã học.
- Điểm TBBDTX được làm tròn dến một chữ số phần thập phân theo qui định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX
a.  Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
4.1. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
4.2. Đề nghị Phòng giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX  đối với giáo viên được xếp loại từ Trung bình trở lên. Không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.
VII. Hồ sơ BDTX
1. Đối với cá nhân:
- Kế hoạch BDTX(Có thể đánh máy vi tính)
- Sổ ghi chép BDTX, báo cáo theo từng nội dung bồi dưỡng, mô đun.
(Các loại hồ sơ này phải viết tay, không đánh máy vi tính).
2. Đối với tổ chuyên môn:
- Kế hoạch BDTX.
- Sổ theo dõi công tác BDTX giáo viên.
- Biên bản nhận xét, đánh giá BDTX giáo viên (theo mẫu)
- Bản tổng hợp kết quả BDTX giáo viên (theo mẫu)
VIII. Khung thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 9/2016 đến hết tháng 30/4/2017, nội dung công việc và thời gian từng tháng được hướng dẫn cụ thể theo bảng sau:
Nội dung công việc                               Tháng
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
1.Xây dựng kế hoạch:GV, trường. * *                  
2.Bồi dưỡng, tự học * * * * * * * * *    
3. Kiểm tra, giám sát * * * * * * * * *    
4.Nghiệm thu, đánh giá kết quả,                 *    
5.Tổng hợp kết quả, báo cáo, đề nghị PGD-ĐT cấp giấy chứng nhận.                   * *
 
Trước ngày 05/10/2016 cá nhân nộp kế hoạch BDTX về cho BGH để phê duyệt. Trước ngày 15/5/2017 các tổ CM tổ chức đánh giá, xếploại dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX, tổng hợp kết quả nộp về cho BGH.
            Nhận được công văn này Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra việc BDTX của giáo viên. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc báo cáo kịp thời về cho BGH nhà trường để được hướng dẫn giải quyết.
 
Nơi nhận:    
 
-  Phòng GD - ĐT( báo cáo);
- HT, PHT ,Các tổ CM; 
- Lưu: VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
                         
 
 
 
Lê Đình Thuần
   

  VĂN BẢN

KHCM- TL

Kế hoạch chuyên môn

Lượt xem:80 | lượt tải:19

BDTX

BDTX Công văn

Lượt xem:56 | lượt tải:0

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 5 ÁP DỤNG TỪ 16 THÁNG 01 NĂM 2017

Lượt xem:91 | lượt tải:30

TKB

Thời khóa biểu số 5 năm học 2016- 2017

Lượt xem:70 | lượt tải:14

TKB

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 3 ÁP DỤNG TỪ 10 THÁNG 10 NĂM 2016

Lượt xem:103 | lượt tải:14

Kế hoạch thi GVDG

Công văn phòng GD&ĐT

Lượt xem:86 | lượt tải:0

BDTX

BDTX Gửi các tổ

Lượt xem:64 | lượt tải:0

CVHSG

công văn thi Học sinh giỏi

Lượt xem:65 | lượt tải:0

TKB

Thời khóa biểu số 1 năm học 2016- 2017

Lượt xem:78 | lượt tải:14

VBT

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Lượt xem:90 | lượt tải:12

Số 13/BC-CĐCS

Báo cáo một số hoạt động của Công đoàn Năm học 2015-2016

Lượt xem:80 | lượt tải:11

TKB

Thời khóa biểu số 6 -từ 11-1-2016

Lượt xem:90 | lượt tải:15

TKB

Thời khóa biểu số 3

Lượt xem:85 | lượt tải:14

TKB

THOI KHOA BIEU SO 2 MOI (Áp dụng từ 28/9/2015)

Lượt xem:65 | lượt tải:12

VBT

BÁO CÁO SƠ KẾT VIỆC “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Lượt xem:116 | lượt tải:12

  THĂM DÒ Ý KIẾN

Cảm nhận, đánh giá chung của bạn về giao diện website phiên bản mới?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây